KURS NA WYKŁADOWCĘ

Lubisz pracę z ludźmi?
Twoją pasją jest motoryzacja?
Pragniesz się rozwijać?
Szukasz nowego zawodu?

Zrób kurs na wykłądowcę!

Wymagania:

Wykładowcą może być osoba która:
- ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu

Jak rozpocząć kurs?

Spotkanie organizacyjne kursu na instruktora nauki jazdy odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 17.30 na ul. M. Skłodowskiej - Curie 8/8 – na spotkaniu omówione będą wszystkie kwestie formalne dotyczące kursu.

Zakres szkolenia:

Szkolenie kandydata na instruktora nauki jazdy obejmuje:
- 130 godzin zajęć teoretycznych:
a) psychologia,
b) metodyka nauczania,
c) prawo o ruchu drogowym,
d) technika kierowania,
e) obsługa pojazdu,
f) bezpieczeństwo ruchu drogowego,
g) zasady prowadzenia ośrodka,
h) technika i taktyka jazdy – w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Zadania egzaminacyjne:

Egzamin składa się z:
1) części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:
a) psychologii,
b) metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) prawa o ruchu drogowym,
d) techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,
e) techniki i taktyki jazdy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego

2) części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikających z programu szkolenia instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia z uwzględnieniem:
a) przepisów ruchu drogowego,
b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,
c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,
d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,
e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

Egzamin teoretyczny:

Egzamin teoretyczny obejmuje:

1) 20 pytań – w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:
a) 7 pytań o wartości 3 punktów,
b) 6 pytań o wartości 2 punktów,
c) 7 pytań o wartości 1 punktu;

2) 14 pytań – w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:
a) 5 pytań o wartości 3 punktów,
b) 4 pytań o wartości 2 punktów,
c) 5 pytań o wartości 1 punktu.

Test w zakresie prawa jazdy kategorii A, w wymiarze o którym mowa, dotyczy osób dotychczas nie posiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.

Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:
1) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;
2) odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.

Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:

1) 30 minut – dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A, w przypadku osób dotychczas nie posiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy;
2) 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.

 

Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

1) 34 z 40 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku osób dotychczas nie posiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy
2) 23 z 28 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia

 

Prezentacja:

Prezentacja (druga część egzaminu) jest przeprowadzana w sali spełniającej następujące warunki:
a) o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2,
b) wyposażonej w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu,
c) przystosowanej do szkolenia minimum 10 osób,
d) oświetlonej, ogrzewanej i przewietrzanej,
e) odizolowanej od innych pomieszczeń.

 

Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych nie powinien być krótszy niż 15 minut.

 

Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia.

 

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych w sposób wynikający z programu szkolenia.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce. Więcej...